Contactgegevens Platform L&R

Email-adres: info@platformlenr.nl
+ 31 6 444 242 07

 

 

 Tocht 010 = 1 ‘Dankbaar terugkijken’

IMG_2439

 

Tocht 010 = 1 werd gehouden op 30 oktober 2014. Wij mogen terugkijken op een geslaagde tocht. De opkomst had beter gekund maar we mogen niet klagen.

Wij zijn de gemeente Rotterdam bijzonder dankbaar dat alles in goede banen is geleid.  Het was bijzonder dat burgemeester Aboutaleb ons stond op te wachten op het bordes van het Stadhuis.

Ook zijn wij alle organisaties die zich hebben aangesloten dankbaar maar zeker niet te vergeten de vrijwilligers die hebben meegewerkt. In het bijzonder willen wij geluidstechnicus Hans hierbij noemen.

 

 

Tocht 010 = 1  was een initiatief van Convent der Kerken, PKN-Rotterdam, Joodse Kerkgenootschappen van Rotterdam, Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze Organisaties Rotterdam & SPIOR

en werd mede ondersteund door Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond, Brahma Kumaris, Continental Art Centre, Tarázát Instituut, Pinkstergemeente de Oase, Phuntsok Chö Ling, boeddhistisch Centrum, Stichting Hare Krishna Kerkgenootschap Rotterdam (ISKON), Oud Katholieke parochie Rotterdam, Scots International Church, Soefie Beweging, Vaidiek Savita Sansthaan, Voorgangers- Overleg Rotterdam (VOR),  Dona Daria, Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit, Dona Daria, RADAR, Art.1, Rotterdamse Sociale Alliantie, de Rotterdamse fracties van VVD, SP, CDA, ChristenUnie/SGP, Leefbaar Rotterdam, GroenLinks , PvdA en Nida, CED-groep, Calibris en allen die meelopen in de tocht en vele andere anderszins betrokken organisaties en Rotterdammers.

<><><><><>

Wat is het Platform Levensbeschouwelijke & Religieuze Organisaties Rotterdam? Het Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze Organisaties Rotterdam een vereniging die bestaat uit circa 400 levensbeschouwelijke en religieuze organisaties uit Rotterdam. Het Platform is opgericht in 2008 mede op verzoek van het college van B&W van de gemeente Rotterdam. Wij zijn een vereniging met leden van verschillende religieuze, spirituele en levensbeschouwelijke organisaties. Wij putten ieder op onze eigen wijze inspiratie, kracht en inzicht om onze menselijkheid te ontwikkelen en onze waarden te ontluiken.  Wat ons bindt is dat gezamenlijkheid ons vertrekpunt is en dat we van daaruit van betekenis kunnen zijn voor anderen door te handelen vanuit de essentie van liefde, mededogen, barmhartigheid, respect en medemenselijkheid. Onze leden zijn zich er door hun lidmaatschap van bewust dat er naast hun eigen organisatie meerdere religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zijn die voor de stad Rotterdam en de Rotterdammers van betekenis kunnen zijn.

Platform L&R is diversiteit Het Platform neemt een bijzondere positie in de stad in. Door de veelheid en verscheidenheid van groeperingen die lid zijn van het Platform L&R is het een afspiegeling van de stad. Bovendien is het Platform L&R uniek doordat de leden (naast dat zij horen bij Rotterdam) een samenbindende factor vormen, waarop zij elkaar vinden én een gemeenschappelijk gesprek hebben: de levensbeschouwing en de religie, die hun inspiratiebron is. Deze verbindende factor maakt dat ze een gezamenlijk gesprek hebben als ze informatie delen, maar ook wanneer zij hun zorgen uiten.

Diversiteit is leren van elkaar In de onderlinge uitwisseling vallen maatschappelijke posities en andere verschillen weg. Oude organisaties leren van nieuwe en omgekeerd. Zo merken de traditionele kerken juist dat de nieuwe Rotterdammers wegen vinden om mensen enthousiast te maken en kerk- en moskeebezoek en dergelijke te vergroten, terwijl de traditionele Rotterdamse gemeenschappen teruglopen. Ook de prominente plek die geloof en levensbeschouwing in het leven van alledag innemen is vaak een ‘eye opener’ voor de autochtone Rotterdammer. Binnen het Platform bestaat dan ook een sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn; iedereen wordt erkend voor zijn of haar positie in de maatschappij, zijn of haar plek binnen het Platform L&R.

Platform L&R zorgt voor empowerment Het Platform L&R heeft niet alleen de functie van ontmoeting met elkaar en met de stad, maar ook het in beeld brengen van de problemen bij de leden, maar ook zoeken naar oplossingen daarvoor. Bij het zoeken naar oplossingen is de inzet van het Platform L&R er niet op gericht om direct concrete stappen in individuele gevallen te nemen en uitvoerend bezig te zijn, maar juist om te faciliteren dat er op een ander niveau kennis wordt gegeven, informatie-uitwisseling plaatsvindt en communicatie plaatsvindt tussen leden van het Platform L&R en de stad. Ongeveer 130 mensen van alle verschillende geloven en levensbeschouwingen en allerlei verschillende culturen van zowel vraag- als aanbodzijde was bijeen om elkaar te ontmoeten, te begrijpen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Op deze manier draagt het Platform L&R bij aan empowerment van de leden. Beperkingen die zij ondervinden in goede invulling van hun maatschappelijke functie(s) worden aangepakt. Daarmee ontstaat ruimte voor de inwoners van de stad die zijzelf als organisaties weer mobiliseren en empoweren om hun eigen leven een betere invulling te geven.

Platform L&R als vereniging Het Platform L&R heeft er voor gekozen om “plat” te zijn en zich te organiseren als een vereniging. In de vereniging is de Algemene Leden Vergadering (ALV) het hoogste orgaan en heeft het bestuur niet alleen een voorbereidende rol maar ook een uitvoerende taak samen met het ondersteunende bureau. Binnen die vereniging heeft iedereen een gelijke stem en wordt er gewerkt met algemene stemmen en slechts in uitzonderlijke gevallen met een meerderheid van driekwart. Dit heeft op de leden een emanciperend effect. Iedereen heeft een stem en niet één voert de boventoon boven de ander.

Platform L&R heeft uitstraling De energie van het Platform L&R en de gerichtheid op harmonie in de Stad, gebruikmakend van de daar aanwezige diversiteit, uitstraling te geven tot ver buiten het Platform L&R. Zowel binnen gemeentelijke organisaties, als bij burgers en burgerlijke organisaties is er niet alleen bereidheid, maar zelfs het verlangen om samen te werken aan het Rotterdam van vandaag en van morgen: een Rotterdam van veelkleurigheid… Het Platform L&R maakt zich sterk voor harmonie in de stad door Rotterdammers met elkaar in contact te brengen en daarmee te zorgen voor erkenning van de diversiteit in de stad. De vereniging kent direct en indirect ongeveer 400 organisaties die betrokken zijn via de leden (veelal  koepelorganisaties). De leden vertegenwoordigen vele verschillende stromingen en geschat wordt dat zij contact hebben met circa 300.000 Rotterdammers, wat overeenkomt met ruim 40% van de totale bevolking van de stad Rotterdam.